- Ampelatananao


              - Ampianaro


                  
- Ampodio izahay, Jehovah


              - Anao ny Dera ry Zanaky ny Ray


             - Andriamanitra Fitiavana (Ndriana R.)
                                         

              - Andriamanitra Fitiavana (Henri R.)
                                              Source

              - Andriamanitra he mahagaga


              -Andriananahary, Masina indrindra


              - Andro hafa


              - Aoka ho an'Andriamanitra


              - Atolotro Anao Andriamanitra o!

            
             
- Arovy aho Tompo


              - Atreho ny sakafonay
                                              

              - Avia Fanahy Masina o!
                                              

              - Aza avela hahalala
                                                                      

              - Aza manadino ahy
                                               

              - Efa tonga aty izao
                                                                    

              - Efa resy izao, na dia ny fasana
                                                 Source

              - Ela izay no nialako
                                                 Source

              - Endrey izany hafaliana


              - Endrey mba mahafinaritra loatra

             
              
- Endrika sariaka     
                                                   Source
               
               
- Enga anie ka homba anao Jeso