- Eo an-tananao ry Raiko


              - Faingana ry Mpanjaka


                 
- Faly aho


              - Faly dia faly izahay mpanomponao


              - Fanavaozana izay mahagaga tokoa
                                       

              - Feno Fiderana


              - Fenoy Tompo


              - Finaritra ny vorona ao an'ala
                                          

              - Hajain'ny saiko


              - Haleloia


              - He matoky aho Tompo
                                            

              - He ny andon'ny maraina
                                            

              -  He sambatra
                                        

              - Hoderaina lalandava
                                              

              - Hoderaina tokoa
                                               Source              

              - Hosana


              - Indro ny Tompo Jesosy jereo
                                           

              - Inona re no atakaloko
                                                 Source

              - Isaorana anie Andriamanintsika


              - Izy anie no homem-boninahitra
                                            

              - Jehovah o, derainay Hianao

             
              
- Jehovah Tompo o!
                                              

              - Jeso be fitia