<BGSOUND SRC="http://www.masombahiny.com/mba_mahafina.mid" LOOP=INFINITE>
[ Yahoo! ] options